Onderwijskalender

Onder het kopje ‘Visie op zorg’ staat uitgebreid beschreven hoe de zorg op de Bosch en Hovenschool is georganiseerd. In deze onderwijskalender staat alles per maand op een rij. Bij de zorgstructuur kunt u lezen wat bepaalde begrippen inhouden. De toetsen staan apart vermeld in de toets kalender.

September:

 • Kennismakingsgesprekken: De leerlingen van groep 3 t/m 7 hebben samen met (één van) hun ouders een kennismakingsgesprek met de leerkracht.
 • Leerkrachten maken groepsplannen voor (begrijpend of technisch) lezen, spelling en rekenen en stellen een groepsoverzicht op. Onder het kopje ‘Visie op zorg’ kun u verdere uitleg over de groepsplannen en het groepsoverzicht vinden.
 • Afname IEP advieswijzer leerlingen groep 8.

Oktober:

 • Eerste ronde tussengesprekken: Leerkrachten hebben een extra gesprek met ouders van leerlingen waarvan we de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling extra goed in de gaten houden. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Klassenbezoek: Voor de leerlingbespreking komt de IB-er in de klas kijken n.a.v. een observatievraag van de leerkracht.
 • Leerlingbespreking: De leerkrachten bespreken alle leerlingen met de IB-er. Tevens worden de groepsplannen en de overdracht (van de vorige leerkracht van de groep) besproken.

November:

 • Voorlopig adviesgesprekken: De leerlingen van groep 8 krijgen hun voorlopig advies.
 • Invullen van Kijk (leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van groep 1 en 2.
 • Invullen van Scol (sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van de groepen 2 t/m 8.
 • 10-minutengesprekken groep 1 en 2

Januari/Februari:

 • Citotoetsen worden afgenomen.
 • Evaluatie groepsplannen, maken van nieuwe groepsplannen en groepsoverzichten (cognitief en sociaal emotioneel) door de leerkrachten.
 • Klassenbezoek van de  IB-er voor de leerlingbespreking.
 • Leerlingbespreking tussen leerkracht en ib-er. Ook nu worden de leerlingen en groepsplannen besproken. Tevens worden de citoresultaten van januari doorgenomen.
 • Tweede ronde tussengesprekken tussen ouders en leerkrachten. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Februari/Maart:
 • Adviesgesprekken: De leerlingen van groep 8 krijgen het advies voor het voorgezet onderwijs.
 • Eerste rapport en bijbehorende 10-minutengesprekken. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Invullen van Scol (sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van de groepen 2 t/m 8.
 • Analyseren van de Citotoetsen van januari door de directeur en IB-er. Uit deze analyse komen zorgsignalen die tevens worden besproken met het bestuur.

April:

 • IEP eindtoets voor de leerlingen van groep 8.

Mei:

 • Citotoetsen worden afgenomen.
 • Her-overweging groep 8.
 • Invullen van Kijk door de leerkrachten van groep 1 en 2.
 • Na invullen van Kijk: evalueren van oude groepsplannen en maken van nieuwe groepsplannen voor groep 1 en 2.
 • Derde ronde tussengesprekken tussen ouders en leerkrachten. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Klassenbezoek door de IB-er voor de leerlingbespreking
 • Leerlingbespreking tussen leerkracht en IB-er. De leerlingen worden doorgesproken en tevens bekijken we de overdracht naar de nieuwe leerkracht voor het volgend schooljaar.
 • Bespreking leerkrachten van groep 2 en 3 en de IB-er: Gezamenlijk doornemen van de kinderen die (mogelijk) doorgaan naar groep 3.

Juni:

 • Tweede rapport en indien nodig een 10-minutengesprekken. Voor alle leerlingen van groep 1 en 2 is er wel een 10-minutengesprek.
 • Na de cito: evalueren groepsplannen, het maken van groepsoverzichten en de overdracht voor de nieuwe leerkracht.

Natuurlijk kunt u buiten deze vaststaande gespreksmomenten een afspraak maken met de leerkracht van uw kind als u zorgen heeft. Tevens bespreken de leerkracht en ib-er, als dit nodig mocht zijn, ook op andere momenten zorgleerlingen met elkaar.