Zorgkalender

Onder het kopje ‘zorgstructuur’ staat uitgebreid beschreven hoe de zorg op de Bosch en Hovenschool is georganiseerd. In deze zorgkalender staat alles per maand op een rij. Bij de zorgstructuur kunt u lezen wat bepaalde begrippen inhouden. De toetsen staan apart vermeld in de toets kalender.

Oktober:

 • Leerkrachten maken groepsplannen voor (begrijpend of technisch) lezen, spelling en rekenen. Onder het kopje zorgstructuur kun u verdere uitleg over groepsplannen vinden.
 • 1 ronde zorggesprekken: Leerkrachten hebben een extra gesprek met ouders van leerlingen waarvan we de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling extra goed in de gaten houden.
 • Klassenbezoek: Voor de leerlingbespreking komt de IB-er in de klas kijken n.a.v. een observatievraag van de leerkracht.
 • Leerlingbespreking: De leerkrachten bespreken alle leerlingen met de IB-er. Tevens worden de groepsplannen en de overdracht (van de vorige leerkracht van de groep) besproken.

November:

 • Invullen van Kijk (leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van groep 1 en 2.
 • Aanpassen van de groepsplannen van groep 1 en 2. Inhoud groepsplannen van deze groepen: beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en auditieve vaardigheden.
 • 1e rapport voor groep 3 t/m 8 (groep 3 krijgt alleen het rapportboekje van Veilig Leren Lezen) en bijbehorende 10-minutengesprekken voor alle groepen.

Januari/Februari:

 • Evaluatie groepsplannen, maken van nieuwe groepsplannen en groepoverzichten (cognitief en sociaal emotioneel) door de leerkachten.
 • Tweede ronde zorggespreken tussen ouders en leerkrachten.
 • Klassenbezoek van de ┬áIB-er voor de leerlingbespreking.
 • Leerlingbespreking tussen leerkracht en ib-er. Ook nu worden de leerlingen en groepsplannen besproken. Tevens worden de citoresultaten van januari doorgenomen.
 • 10-minutengesprekken groep 2

Maart:

 • Tweede rapport voor de groepen 3 t/m 8 (groep 3 ook nu alleen het rapportboekje van VLL) en bijbehorende 10-minutengesprekken voor groep 3 t/m 8.
 • Analyseren van de Citotoetsen van januari door de directeur en IB-er. Uit deze analyse komen zorgsignalen die tevens worden besproken met het bestuur.

Mei:

 • Invullen van Kijk door de leerkrachten van groep 1 en 2.
 • Na invullen van Kijk: evalueren van oude groepsplannen en maken van nieuwe groepsplannen voor groep 1 en 2.
 • Derde ronde zorggesprekken tussen ouders en leerkrachten.
 • Klassenbezoek door de IB-er voor de leerlingbespreking
 • Leerlingbespreking tussen leerkracht en IB-er. De leerlingen worden doorgesproken en tevens bekijken we de overdracht naar de nieuwe leerkracht voor het volgend schooljaar.
 • Bespreking leerkrachten van groep 2 en 3 en de IB-er: Gezamenlijk doornemen van de kinderen die (mogelijk) doorgaan naar groep 3.

Juni:

 • Derde rapport (de groepen 1 t/m 3 krijgen nu ook een schoolrapport) en indien nodig 10-minutengesprekken. Voor alle leerlingen van groep 1 is er wel een 10-minutengesprek.
 • Na de cito: evalueren groepsplannen, het maken van groepsoverzichten en de overdracht voor de nieuwe leerkracht.

Natuurlijk kunt u buiten deze vaststaande gespreksmomenten een afspraak maken met de leerkracht van uw kind als u zorgen heeft. Tevens bespreken de leerkracht en ib-er, als dit nodig mocht zijn, ook op andere momenten zorgleerlingen met elkaar.