Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

De Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool (“Stichting”) beheert en houdt toezicht op de activiteitenbijdrage en de investeringsbijdrage. De activiteitenbijdrage is bestemd voor de normale jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en dergelijke. Hierover leest u meer onder de kop “De Oudercommissie” op deze website.

Investeringsbijdrage
Naast de activiteitenbijdrage vragen wij u ieder jaar een investeringsbijdrage.
De investeringsbijdrage wordt gebruikt voor zaken die (jarenlange) toegevoegde waarde hebben voor alle kinderen en waarvoor vanuit de overheid, de gemeente en Salomo geen budget is. Voorbeelden zijn: de aanschaf van digitale schoolborden, het opknappen en vervangen van beide schoolpleinen, de lange termijn investering in de schoolbibliotheek, spelmateriaal voor de gymzaal, extra hygiëne van de toiletten, muzieklessen voor alle kinderen en buitenspeelgoed.

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit de oudergeleding van de MR en een vertegenwoordiging van de ouderleden van de OC. Bij de Bosch en Hovenschool wordt zoals gezegd een onderscheid gemaakt tussen activiteitenbijdrage en de investeringsbijdrage. De investeringsbijdrage kunt u beschouwen als sponsoring/donatie. De investeringsbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Voor de kinderen is het echter heel belangrijk dat de ouders meebetalen aan de investeringen bedoeld voor alle kinderen van de Bosch en Hovenschool. Zonder de bijdrage van ouders zouden noodzakelijk geachte en gewenste investeringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

De Investeringsbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool. De afgelopen jaren was de investeringsbijdrage € 55.

De directeur en het team (met eventueel input vanuit ouders) overleggen over investeringen welke alle leerlingen ten goede komen en die vanuit bestaande budgetten moeilijk te regelen zijn. De directeur moet eerst alle andere mogelijke budgetten onderzoeken voordat het in aanmerking komt voor het investeringsbudget. De directeur levert uiteindelijk een (gebundelde) investeringsaanvraag aan bij de Stichting, die de aanvraag beoordeelt.

In een brief van de penningmeester van de Stichting wordt u aan het begin van het schooljaar gevraagd de investerings- én activiteitenbijdrage over te maken. In deze brief staat ook vermeld waar de investeringsbijdragen aan zijn besteed.

Heeft u een goed idee waarvoor een grote investering nodig is en die de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind ten goede komt? Laat het de directeur weten!

Bestuur van de Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool 2019 – 2020

Wieger ten Have – voorzitter, secretaris
Renate Hesp – penningmeester
Margriet Timmermans
Sander Kranenburg
Bernard Schutte

ANBI

De Stichting heeft vanaf 2018 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status biedt de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk een schenking te doen aan de Stichting, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, waaronder  transparantie. Doel van het aanvragen van de ANBI status is hopelijk een hogere opbrengst, en dus een hogere investering. Onder bepaalde voorwaarden mag u de investeringsbijdrage als schenking zien.

Informatie ANBI status Stichting Vrienden van de BHSOvereenkomst Periodieke gift Vrienden BHS

Om te voldoen aan deze transparantievereisten kunt u hieronder alle relevante informatie vinden.

Schooljaar 2018-2019
jaarverslag en financiele verantwoording 2018-2019

Schooljaar 2017 – 2018
Jaarverslag 2017-2018Financiele verantwoording 2017-2018

Schooljaar 2016-2017
Jaarverslag 2016-2017Financiële verantwoording 2016-2017

Doelstelling
Het doel van de Stichting is het werven van gelden ten behoeve van de Christelijke Basisschool “Bosch en Hovenschool“ gevestigd in de gemeente Heemstede. Deze financiële middelen worden aangewend om een bijdrage te leveren aan het bevorderen of vergemakkelijken van het onderwijs en (na) schoolse activiteiten in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
Jaarlijks wordt door het Stichtingsbestuur met de schooldirectie overlegd over door de schooldirectie gewenste ondersteuningsdoelen, die passend moeten zijn binnen de doelstelling van de Stichting. Daartoe stelt de schooldirectie een prioriteitenlijst met wensen op, met de bijbehorende begroting, welke vervolgens in overleg met het Stichtingsbestuur door/via de schooldirectie gerealiseerd worden. Daarnaast kan de Stichting ook zelf initiatief nemen voor het actief ondersteunen van doelgerichte (na) schoolse activiteiten etc.

De Stichting is afhankelijk van financiering door een groot aantal donateurs die haar een warm hart toedragen. Primair zijn dat ouders/verzorgers van de leerlingen door middel van de jaarlijkse vrijwillige investeringsbijdrage, en dat kan worden aangevuld door middel van structurele of incidentele sponsoring door bedrijven, legaten etc.

Stichting Vrienden BHS beleidsplan 2020-2022_ANBI

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal drie personen en maximaal vijf personen en is samengesteld uit de oudergeleding van de MR en een vertegenwoordiging van de ouderleden van de OC.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.

Algemene Informatie

Naam:                              Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

RSIN/fiscaal nummer:   813937279

KVK nummer:                 34216016

Email:                               vriendenboschenhovenschool@gmail.com

Website:                          https://boschenhovenschool.nl/stichting-vrienden-van-de-bosch-en-hovenschool/