Medezeggenschapsraad (MR)

De Bosch en Hovenschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders van leerlingen (de oudergeleding) en drie leerkrachten van de school (de personeelsgeleding). De MR komt 6 à 7 keer per jaar bijeen om verschillende onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan, te bespreken. Het gaat bijvoorbeeld over personeelsbeleid, onderwijsbeleid, financieel beleid, schoolplan, schoolgids, vakantieplanning, schooltijden, huisvesting, besteding van de ouderbijdrage. De MR heeft op grond van de wet voor een aantal onderwerpen instemmings- of adviesbevoegdheid. De schoolleiding betrekt de MR bij dit soort onderwerpen alvorens zij definitieve besluiten neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. De rol van de MR varieert dus van meedenken tot het kritisch volgen van het beleid van de school(leiding).

Jaarverslag MR 2017-2018Jaarverslag MR 2016-2017

Graag willen wij als MR een klankbord vormen voor wat er op school leeft. Daarom nodigen wij jullie (ouders) uit om actief met ons mee te denken over van alles wat er speelt en waar jullie belang aan hechten op school. Jullie kunnen een mail sturen naar “mr@boschenhovenschool.nl” of één van ons aanspreken op het schoolplein. Het gaat hierbij niet om individuele situaties, maar om algemene zaken en collectieve belangen. De data voor de MR-vergaderingen staan op de jaarkalender en op deze pagina; het staat iedere ouder vrij om een vergadering bij te wonen. Via de weekbrief van de school en de MR-vergaderingen kunnen jullie op de hoogte blijven van waar de MR zich mee bezig houdt. Om een goed beeld van ons te krijgen stellen wij ons hieronder aan u voor.

Ton Hubregtse

Ton Hubregtse

Ik ben Ton Hubregtse, vader van vier kinderen en MR-lid. Ik bijt me graag vast in de onderwerpen die niet meteen voor iedereen zichtbaar zijn, maar die wel belangrijk zijn. Hiermee wil ik er aan bijdragen dat alle kinderen een fijne, leerzame en onbezorgde schooltijd hebben. U kunt ons mailen op MR @ Boschenhovenschool.nl
Wieger ten Have

Wieger ten Have

Mijn naam is Wieger ten Have en ik ben een van de ouders in de MR. Ik vind het belangrijk om bij te kunnen dragen aan een stabiele en goed georganiseerde schoolomgeving. Als je denkt dat iets de aandacht van de MR verdient: spreek me aan en laat het weten of stuur een mail.
Sander Kranenburg

Sander Kranenburg

Mijn naam is Sander Kranenburg en ik ben de trotse vader van Marnix en Floris-Jan.
Ik wil mijn kennis inzetten voor de MR om op deze wijze te waarborgen dat onze kinderen een leerzame maar bovenal leuke schooltijd hebben.
Lisa Schrijver-Rengers

Lisa Schrijver-Rengers

Ik ben Lisa Schrijver-Rengers. Met veel plezier werk ik als leerkracht in groep 5.
Als je iets wilt voorleggen aan de MR en ik iets daarin kan betekenen, dan hoor ik het graag!
Willem Lucas

Willem Lucas

Mijn naam is Willem lucas. Ik ben leerkracht van groep 4 en ik doe dat met heel veel plezier. Vanuit het team ben ik lid van de MR. Voor mij is het van belang dat ik mee kan denken over onderwerpen waar de school, en dus de leerlingen, zich in kunnen ontwikkelen.