Contact met ouders

Parro:
Middels de weekbrief (deze wordt elke vrijdag via Parro verzonden en staat tevens op de website) houden wij u op de hoogte van al het nieuws op school en de gang van zaken in de klassen. In Parro vindt u ook de agenda met alle activiteiten in het schooljaar, eerder verzonden berichten en kunt u zich inschrijven voor een rapportgesprek.

Informatieavond:
Aan het begin van het schooljaar hebben we in iedere groep een informatieavond. Op deze avond vertellen we over de inhoud van het programma van de betreffende groep en bent u ook in de gelegenheid om hierover vragen te stellen. Soms wordt er in de tweede helft van het schooljaar in een enkele groep een tweede avond georganiseerd. Hierover krijgt u dan tijdig bericht.

Gesprekken:
Kennismakingsgesprek:

De gesprekscyclus start met een kennismakingsgesprek. Hierbij zullen de leerkracht, de ouder(s)/verzorger(s) en vanaf groep 3 ook het kind aanwezig zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt natuurlijk kennisgemaakt. Tevens kan de leerling zijn/haar verwachtingen uitspreken over het komende schooljaar; aangeven waar hij/zij ondersteuning bij kan gebruiken en waar de leerling goed in is. Voor het kennismakingsgesprek is een praatplaat ontwikkeld zodat leerlingen weten waar ze het over kunnen hebben in het gesprek. Gedurende het schooljaar blijven de leerlingen en de leerkracht in gesprek over de onderwerpen van de praatplaat. In de groepen 1/2 gaan de leerkrachten met de leerlingen tijdens schooltijd met elkaar in gesprek. De ouders krijgen hier een terugkoppeling van tijdens het 10-minutengesprek van de leerkracht.

Rapportgesprek:

Daarnaast zijn er 10-minutengesprekken in navolging van het eerste rapport, waarbij de leerling vanaf groep 6 meekomt naar het gesprek. Indien er aanleiding voor is of indien gewenst kan eventueel een eindgesprek worden ingepland naar aanleiding van het laatste rapport.

Tussengesprek:

Gedurende het schooljaar zijn er facultatief ook tussengesprekken. Hierbij zullen de leerlingen vanaf groep 6 ook aanwezig zijn. Soms zijn er momenten dat een gesprek zonder kind een beter alternatief is. Het is de bedoeling dat gesprekken de kinderen helpen en stimuleren in hun ontwikkeling. Wanneer er zaken op zo’n manier besproken moeten worden dat het niet in het belang van het kind is hierbij te zijn, wordt er een extra gesprek ingepland zonder het kind. We kunnen dan denken aan:

  • Zorgen over de ontwikkeling van het kind bij het bespreken van een onderzoeksverslag;
  • Informatie over de thuissituatie/

Groep 8:

De gesprekkencyclus van groep 8 ziet er als volgt uit: bij de voorlopige en definitieve adviesgesprekken in groep 8 komen de leerlingen mee naar school. Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 onder schooltijd een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Inloopavond:
Twee keer per jaar werken wij in de hele school aan hetzelfde thema. Het tweede thema sluiten wij af met een inloopmoment. Op deze avond kunt u met de kinderen door de school gaan en in alle groepen kijken wat er geleerd en gemaakt is.

Inloopochtend:
Om kinderen meer te laten wennen aan de zelfstandigheid, nemen de ouders op het plein afscheid van de kinderen van groep 3 tot en met 8 en gaan zij zelf naar binnen met de leerkracht. Iedere woensdag bent u welkom om met uw kind(eren) mee te gaan naar binnen en in de klas een kijkje te nemen. Dit inloopkwartier is van 8.15uur tot 8.30uur. We willen u vragen om op tijd de groepen weer te verlaten, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Betrokkenheid van ouders is belangrijk:
Zonder hulp van ouders zijn veel activiteiten niet haalbaar. De Oudercommissie (OC) helpt mee met het organiseren van activiteiten en heeft zitting in commissies. Zij worden ondersteund door vele andere ouders. Ook in de klas zijn er activiteiten waarbij we heel blij zijn met wat extra handen. Te denken valt aan: creatieve ochtend, excursies, luizencontroles, de bibliotheek,  e.d.  Ook in de Medezeggenschapsraad (MR) zetten ouders zich in voor de school. Over zowel de OC als de MR kunt u elders op de site meer informatie vinden.