Contact met ouders

Mijn Schoolinfo:
Middels de weekbrief (deze wordt elke vrijdag via Mijn Schoolinfo verzonden en staat tevens op de website) houden wij u op de hoogte van al het nieuws op school en de gang van zaken in de klassen. Op Mijn Schoolinfo vindt u ook de agenda met alle activiteiten in het schooljaar, eerder verzonden berichten en kunt u zich inschrijven voor een rapportgesprek.

Informatieavond:
Aan het begin van het schooljaar hebben we in iedere groep een informatieavond. Op deze avond vertellen we over de inhoud van het programma van de betreffende groep en bent u ook in de gelegenheid om hierover vragen te stellen. Soms word er in de tweede helft van het schooljaar in een enkele groep een tweede avond wordt georganiseerd. Hierover krijgt u dan tijdig bericht.

Rapportgesprekken:
Het bespreken van de voortgang in de ontwikkeling van uw kind gebeurt tijdens de rapportgesprekken in november en maart. Uw kind krijgt het rapport voorafgaand aan de gesprekken mee naar huis. Aan het eind van het schooljaar is er ook nog gelegenheid voor een extra oudergesprek.

Groep 8 heeft in november voorlopig advies gesprekken. In maart zijn dan de definitieve advies gesprekken. Bij beide gesprekken zijn ook de leerlingen aanwezig.

Zorggesprekken:
Kinderen met extra zorg vallen in het z.g. “zorgtraject”. Dit betekent dat de ouders van deze leerlingen regelmatig, buiten de rapportgesprekken om, op school uitgenodigd worden om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Van deze gesprekken ontvangen de ouders een gespreksverslag. De kinderen die op cognitief vlak extra zorg nodig hebben, staan in het groepsplan bij de hulpgroep. Op het moment dat uw kind op 1 of meerdere vakgebieden meerdere malen een IV of V scoort, nodigen wij u uit voor een gesprek. Op sociaal emotioneel vlak gebeurt dit als wij ons zorgen maken om de groei in de ontwikkeling.

Natuurlijk kunt u ook zelf een gesprek met de leerkracht aanvragen. Het is wenselijk om de leerkracht via de mail of na schooltijd aan te spreken om zo een afspraak te plannen.

Inloopavond:
Twee keer per jaar werken wij in de hele school aan hetzelfde thema. Het tweede thema sluiten wij af met een inloopavond. Op deze avond kunt u met de kinderen door de school gaan en in alle groepen kijken wat er geleerd en gemaakt is.

Inloopochtend:
Om kinderen meer te laten wennen aan de zelfstandigheid, nemen de ouders op het plein afscheid van de kinderen van groep 3 tot en met 8 en gaan zij zelf naar binnen met de leerkracht. Iedere woensdag bent u welkom om met uw kind(eren) mee te gaan naar binnen en in de klas een kijkje te nemen. Dit inloopkwartier is van 8.15uur tot 8.30uur. We willen u vragen om op tijd de groepen weer te verlaten, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Surprise avond:
Ieder jaar versieren ouders namens de Sint en zijn Pieten een cadeau voor hun eigen kind(eren) van groep 1 tot en met 4. We organiseren twee avonden (zie jaarkalender) waarop er geknutseld kan worden. U krijgt van te voren informatie over het cadeau en het formaat, zodat u zich eventueel thuis kunt voorbereiden. Op school is verf aanwezig. U kunt zelf ook stickers, stofjes, tape e.d. meebrengen. De kinderen van groep 5 tot en met 8 maken thuis een surprise voor een klasgenoot.

Betrokkenheid van ouders is belangrijk:
Zonder hulp van ouders zijn veel activiteiten niet haalbaar. De Oudercommissie (OC) helpt mee met het organiseren van activiteiten en heeft zitting in commissies. Zij worden ondersteund door vele andere ouders. Ook in de klas zijn er activiteiten waarbij we heel blij zijn met wat extra handen. Te denken valt aan: creatieve ochtend, excursies, luizencontroles, de bibliotheek,  e.d.  Ook in de Medezeggenschapsraad (MR) zetten ouders zich in voor de school. Over zowel de OC als de MR kunt u elders op de site meer informatie vinden.