Pluswerk op de Bosch en Hovenschool

Op de Bosch en Hovenschool wordt in alle klassen gedifferentieerd gewerkt: tenminste op 3 verschillende niveaus wordt de lesstof aangeboden. Daarnaast hebben we voor alle groepen Levelwerk, boxen waarin materiaal zit waardoor kinderen uitgedaagd moeten blijven. In de Levelboxen zitten zowel materialen voor meer taalvaardige- alsook meer rekenvaardige leerlingen.

Kinderen die meer aankunnen in de klas.

Het reguliere curriculum wordt aan alle leerlingen die meer aankunnen middels routeboekjes in de klas compacter aangeboden. Deze leerlingen kunnen daarna zelf een keuze uit het materiaal van de Levelbox en daaraan in hun eigen groep werken. Dit heeft als voordeel dat de kinderen na hun reguliere werk, altijd aan de slag kunnen met meer uitdagendere opdrachten.

Plusklas

Leerlingen die aan de criteria voor de Plusklas voldoen gaan een keer per week onder leiding van de plusklasleerkracht aan de slag. De lessen in de Plusklas zijn gebaseerd op de ideeën van Benjamin Bloom, die in zijn ‘Bloom’s Taxonomie’ (classificatie) 6 niveaus van denken onderscheidt. De eerste drie zijn ‘onthouden’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’. Deze drie noemde hij de ‘Lagere Orde Denkvaardigheden’. De laatste drie zijn ‘analyseren’, ‘evalueren’ en ‘creëren'; de ‘Hogere Orde Denkvaardigheden’. Bij het maken van de opdrachten wordt een beroep gedaan op hun executieve functies. Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die nodig zijn bij het plannen en sturen van activiteiten. Dit zijn opdrachten met een hoog abstractieniveau, die een beroep doen op creativiteit, metacognitieve vaardigheden, zelfstandigheid en samenwerken met anderen. De Bosch en Hovenschool heeft een HB protocol, waarin alle criteria om in aanmerking te komen voor de Plusklas beschreven staan. Voorts wordt samengewerkt met ‘Day a Weekschool’ ( zie schoolgids) en met verschillende ons omringende scholen voor Voortgezet Onderwijs, voor bv. uitwisseling op wiskundegebied.

 

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor onze plusklas voor groep 4 t/m 8?

Leerlingen hebben op de Cito-toetsen van rekenen en begrijpend lezen een I+score. En er moet twee schooljaren achtereen hoge Cito score van een I of I+ zijn gescoord. Daarnaast moet het kind in de eigen groep naast het gewone werk ook extra (plus)werk aan kunnen en af hebben. De leerkracht geeft in het extra werk beperkte begeleiding, het kind moet dus zelfstandig het extra werk kunnen doen. Een kind dat een periode in de plusgroep is geweest, moet na bepaalde tijd door de eigen leerkracht opnieuw worden aangemeld. Dan kijken we opnieuw naar onze afspraken. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat een kind dat eenmaal aan de plusgroep deelneemt, dat ook de komende jaren zal doen. Mocht een kind in aanmerking komen voor de komende plusgroep, dan zult u daar over worden geïnformeerd door de groepsleerkracht.

 

Plusklas kleuters

Bij kleuters spreekt men niet over hoogbegaafdheid, maar over een ontwikkelingsvoorsprong. De ontwikkeling van kleuters gaat vaak schoksgewijs, waardoor het kind zich op een bepaald gebied wat sneller kan ontwikkelen. Kleuters die op meerdere gebieden tegelijk al een voorsprong laten zien (en meestal opvallend taalvaardig zijn) hebben een ontwikkelingsvoorsprong. Ook in de kleuterklassen staan Levelboxen met uitdagender materiaal, waar zij in de groep mee kunnen werken. Een keer in de week gaan zij met de plusklasleerkracht aan de slag met opdrachten waarbij zowel inzicht als creativiteit een rol spelen.

We beogen d.m.v. Pluswerk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillen in behoefte van de leerlingen op gebied van verdieping en verrijking, waardoor zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.