Cito op de Bosch en Hovenschool

Begrijpend lezen:
Deze toets maakt de vaardigheid op het gebied van begrijpend lezen inzichtelijk. De toets bevat gevarieerde opgavevormen en verschillende tekstsoorten.

 

Drie-Minuten-Toets (DMT) en AVI:
Beide toetsen worden gebruikt als signaleringsinstrument. De technische leesvaardigheid van de leerlingen wordt in beeld gebracht. Deze leestoetsen worden individueel afgenomen.

De Drie-Minuut-Toets (afgekort DMT) bestaat uit 3 kaarten met rijtjes woorden. Per kaart krijgen de leerlingen een minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden foutloos hardop te lezen. Van groep 3 tot en met groep 8 wordt bij alle leerlingen 1 à 2 x per jaar de DMT afgenomen.

Bij AVI krijgen de leerlingen een tekst op hun niveau. Een leerling beheerst een niveau als het verhaal binnen de vastgestelde tijd (varieert per verhaal) en met een beperkt aantal fouten heeft gelezen. Leerlingen worden niet meer getoetst als zij het plusniveau beheersen.

Rekenen-Wiskunde:
Met deze toets wordt de rekenvaardigheid van de leerlingen van groep 3 t/m 8 gevolgd. De toetsen bevatten met name contextopgaven. Zo maakt de toets duidelijk of leerlingen rekenvaardigheden kunnen toepassen in de praktijk.

Rekenen voor kleuters:
Op de Bosch en Hovenschool gebruiken wij alleen de toetsen voor groep 2. De toets richt zich op het voorbereidend rekenen op het gebied van getallen, meten en meetkunde. Hierbij valt ook te denken aan vaardigheden als tellen en het kennen van begrippen zoals lang en kort.

Spelling:
De toetsen voor spelling bevatten de spellingscategorieën uit de meest gebruikte methodes voor spelling. De toetsen bestaan uit dicteeopgaven waarbij de leerling een gesproken woord noteert. De opgaven richten zich op actieve spelling.

Studievaardigheden:
Met de Citotoets studievaardigheden volgen we de studievaardigheden in de groepen 6 t/m 8. Elke toets bevat twee taken. Eén van de taken bevat opgaven over kaartlezen en het lezen van tabellen, schema’s en grafieken. De andere taak bevat opgaven over het samenvatten van studieteksten en het opzoeken van informatie.

Taal voor kleuters:
Ook bij taal voor kleuters gebruiken we alleen de toetsen voor groep 2. Deze bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm en schriftoriëntatie.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Info@boschenhovenschool.nl